โครงการส่งเสริมโภชนาการในเด็กเล็ก

      เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมโภชนาการในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเล็กได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพทางโภชนาการอย่างครบถ้วน มีน้ำหนัก ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานจากประสบการณ์เรื่องโภชนาการและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Share