โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนของตำบลเวียงทองได้รู้ถึงโทษและชนิดของยาเสพติด เพื่อที่เยาวชนจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ เยาวชนในตำบลเวียงทอง  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

 

Share