โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

     เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การขอรับเงินอุดหนุนของหมู่บ้านในตำบลเวียงทอง หมู่บ้านละ 20,000 บาท ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ปลัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. ผอ.รพสต.บ้านเวียงทองและผาสุกหรือผู้รับผิดชอบโครงการฯ ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share