ตรวจสุขภาพเด็กเล็ก

     เมื่อวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทอง ได้เดินทางมาตรวจพัฒนาการเด็กเล็ก ตรวจสุขภาพทั่วไป และตรวจฟันในเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการที่ดีของเด็กต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share