รณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออกและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

     วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม นายเอนก สบายสุข รองปลัดฯ นายสายันณ์ วงค์ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเวียงทอง และสำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ 10.5 แพร่ ออกพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออกและพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

 

Share