ออกพื้นที่กำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

     วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายเอนก สบายสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม นายสายันต์ วงค์ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านผาสุก และสำนักงานควมคุมโรคแพร่หมอกควัน ออกพื้นที่กำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ที่ 8 และ 11 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share