ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ(วันวิสาขบูชา)

     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะครูโรงเรียนอนุบาล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ(วันวิสาขบูชา) ณ วัดทองเกศ หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก นักเรียน รวมถึงทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน

Share