การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

       เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ตามโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูผู้ดูแลเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมกันส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน

Share