วิทยาลัยชุมชนแพร่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยชุมชนแพร่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
เข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561

#คุณสมบัติผู้สมัคร
– จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
– จบการศึกษาปริญญาตรี สามารถเทียบโอนรายวิชาพื้นฐานได้

#สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
– การศึกษาปฐมวัย
– การปกครองท้องถิ่น
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– การจัดการทั่วไป
– เทคโนโลยีการเกษตร
– การบัญชี

#หลักฐานการสมัคร
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6 ปวช.) จำนวน 3 ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรง สวมเสื้อคอปกสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
– ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

#วันจัดการเรียนการสอน
– วันเสาร์ – อาทิตย์

#ระยะเวลาของการเรียน
– สองปีครึ่ง

#ระยะเวลาการรับสมัคร
– ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

#สมัครเรียนได้ที่ ห้องวิชาการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ อำเภอเมืองแพร่
ห้องเรียนอำเภอวังชิ้น (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวังชิ้น)

#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
054-532191 ต่อ 108

Share