โครงการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการที่ประสบภัย

วันที่  22 -26 กุมภาพันธ์  2555

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองร่วมกับ

พัฒนาสังคมและความมั่งคั่งของมนุษย์จังหวัดแพร่

ผู้ประสานงาน  นางสาววันทนา  ปัญญาเพ็ชร

                  นางสาวปวีณา  มโนเจริญ

img_1977rs

Share