องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง..เตรียมความพร้อมงานประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 8-11  ตุลาคม  2556 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และคณะศรัทธาวัดทองเกศ  ตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่   ร่วมกันทำความสะอาด ตัดหญ้า และจัดเตรียมสถานที่บริเวณท่าน้ำยม หน้าวัด   ทองเกศ  หมู่ที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประจำปี 2556 ที่จะมาถึง ในวันที่ 2 ถึง 3 พฤศจิกายน 2556

ซึ่่งในวันดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากเรือนจำจังหวัดแพร่ จัดส่งผู้ต้องขัง จำนวน 19  คน มาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ด้วย

ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้

SONY DSC

เรือนจำ

Share