การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 2 พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 2 พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
เพื่อ
1. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 1 พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
2. เรื่อง การพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 5 โครงการ
3. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน 7 โครงการ
4. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน 6 รายการ
5. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (สิ่งก่อสร้าง) จำนวน 2 โครงการ
6. เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
7. เรื่องอื่นๆ

Share