การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 1 พ.ศ. 2561

      เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมสามัญที่ 1 พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
เพื่อ
1. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 4 พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560
2. พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2560 – 2564 ) เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
3. การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561

Share