โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ขยับกาย สบายชีวี

         เมื่อวันที่ 11  เมษายน 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  ได้จัดกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อม ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน และ ผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนบ้านเวียงทอง ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันของทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข

Share