ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ และ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

        เมื่อวันที่ 2 – 11 เมษายน 2561 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  ได้ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ และ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย สำหรับผู้ที่ค้างชำระ ประจำปีงบประมาณ2561 จำนวน 12 หมู่บ้านในตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ และ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนั้นได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีด้วย

Share