ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

     ด้วยอำเภอสูงเม่น แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ  เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยผู้สูงอายุที่ต้องการบริจาคเบี้ยยังชีพนำบัตรประจำตัวประชาชน แจ้งความจำนงขอบริจาคเบี้ยยังชีพ ณ สถานที่ที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพไว้ (กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง)  ซึ่งผู้บริจาคจะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ และหักลดหย่อนภาษี 1 เท่าตามเกณฑ์ที่กำหนด ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

Share