โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎร

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมการตัดเย็บชุดล้านนาและศิลปะการตกแต่งผ้าให้กับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎร โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในตำบลเวียงทอง และ เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกหรือรูปแบบที่แตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของประชาชนในตำบลเวียงทอง

Share