การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2

     เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมระดับชุมชน/กลุ่มย่อย) สำรวจออกแบบ ถนนสาย ช1 (ปัจจุบัน จ1) ผังเมืองรวมเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาพรวม รวมถึงปัญหา อุปสรรค เพื่อให้มีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย และก่อเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด

Share