พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

     เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

Share