การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ปี 2560-2561

    ด้วยอำเภอสูงเม่น แจ้งว่าในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม ถึง เดือน พฤษภาคมของทุกปี ประเทศไทยมักประสบปัญหาไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติมลพิษหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และ สุขภาพอนามัยของประชาชน                                                         ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนให้รับทราบ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางอากาศ ดังนี้

  1. ห้ามเผาป่า เศษไม้  ใบไม้  วัชพืช  และเศษวัสดุทางเกษตร
  2. ห้ามจุดไฟเผาป่าละเมาะ เพื่อล่าสัตว์หรือหาของป่า
  3. หากพบเห็นไฟไหม้ หรือ เกิดหมอกควัน โทรสายด่วน 199 หรือ อบต.เวียงทอง 054-650-137 ตลอด 24 ชั่วโมง

Share