เชิญชวนประกอบกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2561

     ด้วยในวันที่  1 มีนาคม 2561 เป็นวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา ตรงกับ วันเพ็ญเดือน 4 (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4) เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปาฎิโมกข์ แก่พระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป  โอวาทปาฎิโมกข์ที่ทรงแสดง ได้แก่ ให้ละเว้นความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชน จะได้รำลึกถึงพระคุณของพระองค์ ด้วย การบำเพ็ญกุศล สวดมนต์ รักษาศีล เจริญจิตภาวนาศึกษาหลักธรรมและปฎิบัติกิจกรรมถวายป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 จังหวัดแพร่ จึงขอเชิญชวน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา สมาคม และ มูลนิธิต่างๆ ประกอบกิจกรรม ดังนี้

  1. งดเว้นอบายมุขทุกอย่างทั้งปวง งดเว้นการจำหน่ายสุรา งดเว้นการฆ่าสัตว์ งดจัดงานรื่นเริงทุกประเภท ในวันที่ 1 มีนาคม 2561
  2. ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร ตามสถานที่ราชการ อาคารบ้านเรือน ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ –  1 มีนาคม 2561
  3. ทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล เวียนเทียน หรือประกอบกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 

Share