รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยรับสมัครเด็กที่มีอายุครบ  1 ขวบครึ่ง นับถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตหรือนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคอื่นๆที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน สำหรับอุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้ส่วนตัว และอาหารสำหรับเด็ก(อาหารเสริม อาหารกลางวัน อาหารว่าง) ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองเป็นผู้จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสมัคร  ได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มีนาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ  โดยนำหลักฐานและเอกสารมาในวันสมัคร ดังนี้

  1. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
  2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  3. สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
  4. ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันที่ยื่นใบสมัคร
  5. สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์
  6. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับเข้าเรียน ให้มอบตัวในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share