ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดแพร่

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดแพร่ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ส่งเสริมเรื่องการตลาด แนวโน้มเศรษฐกิจ ช่องทางการจัดจำหน่าย โดยคาดว่าจะจัดอบรมในวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2561

หากมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม กรุณาส่งแบบตอบรับ มายังสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ (ดาวน์โหลด)

Share