ตรวจสุขภาพฟันและพัฒนาการเด็กเล็ก

     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงทองได้เข้าตรวจสุขภาพฟันและพัฒนาการเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อส่งเสริมสุขภาพฟันของเด็กและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กให้ดีขึ้นต่อไป

Share