โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนอนุบาล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการซ้อมแผน ตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและนักเรียนในการเผชิญเหตุการณ์ไฟไหม้ และเป็นการให้ความรู้บุคลากรเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันท่วงที ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share