ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

      เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จัดการประชุมผู้ปกครอง ตามโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share