โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ และเพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาสี่ปีมีความต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงสอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน รวมถึงให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในครอบคลุมทุกหมู่บ้านด้วย

Share