โครงการวันลอยกระทง

  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดทำกิจกรรมลอยกระทง ตามโครงการวันลอยกระทง ประจำปีพ.ศ.2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของไทย และเป็นการอนุรักษ์ รวมถึงได้ปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

Share