โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดประเพณีลอยกระทงตำบลเวียงทอง ประจำปี พ.ศ.2560 ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลเวียงทอง โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง และหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง ประชาชนตำบลเวียงทอง และ ผู้ร่วมงาน ได้เข้าร่วมเดินประกอบขบวนแห่กระทงสวยงาม และ การประกวดนางนพมาศ จากศรัทธาวัด 6 วัดในตำบลเวียงทอง ณ ท่าน้ำยม (วัดทองเกศเก่า) ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง และเป็นปีแห่งวัฒนธรรมสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาตำบล ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน

Share