ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง สังกัดโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

Share