องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลงเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2561-2564

Share