การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     เมื่อวันที่ 3 – 12 ตุลาคม 2560 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล   เวียงทอง ได้ออกพื้นที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) ทั้งหมด 12 หมู่บ้านในตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นอย่างดี

 

Share