ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

Share