การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 2

     เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 2 พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรื่อง รายงานขอกันเงินกรณีไมได้ก่อหนี้ผูกพันรายการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย งบประมาณ 2,400,000 บาท

Share