โครงการฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้าน

      เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลเวียงทอง จัดกิจกรรมการเล่นดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือให้กับผู้สูงอายุในตำบลเวียงทอง ตามโครงการฝึกอบรมดนตรีพื้นบ้าน โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ฝึกสมาธิ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้ลูกหลานได้สืบทอดดนตรีพื้นบ้านต่อไปอีกด้วย

Share