โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

       เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ซึ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง จำนวน 69  คน      ตามโครงการส่งเสริมคุณชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 ตั้งแต่ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานมอบ    เกียรติบัตร พร้อม ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

 

Share