ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานที่มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Download (PDF, 161KB)

Share