โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

      เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านตำบลเวียงทอง จัดการอบรมตามโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  โดยมี นายสนั่น  จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อม ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านตำบลเวียงทอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านกับคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมรับผิดชอบบริหารกิจการและบำรุงรักษาประปาของหมู่บ้านอีกด้วย

Share