โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกและปล่อยพันธุ์ปลา ตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี เรืออากาศตรีอดุลย์  พรหมวาทย์ นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนตำบลเวียงทอง เข้าร่วมปลูกหญ้าแฝกจำนวน 100,000 กล้า เพื่อป้องกันการกัดเซาะการพังทลายของหน้าดิน ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม  พร้อมปล่อยปลาจำนวน 85,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาและเป็นการเพิ่มประชากรสัตว์น้ำเพื่อตอบสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา  ณ  ท่าน้ำวัดบ้านผาสุก หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share