โครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life)

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) พร้อมผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง และ ประชาชนตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมระลึกถึง   พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่ผสกนิกรชาวไทยเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตมานับตั้งแต่พ.ศ.2517 ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของชุมชน

Share