โรงเรียนพอเพียง

     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง(โรงเรียนพอเพียง) ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และปลูกจิตสำนึกของนักเรียนในเรื่องการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภค รวมถึงการมีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษามีผลต่อการจัดกิจกรรมประสบการณ์และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนด้วย

 

Share