โครงการส่งเสริมอบรมสิทธิประโยชน์และกฏหมายคนพิการ

      เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการอบรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมอบรมสิทธิประโยชน์และกฏหมายคนพิการ ณ  ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมี นายอุ๊ด ชื่นบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อม ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 42 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการด้านต่างๆของกลุ่มคนดังกล่าว

Share