โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

      เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีนายบัณฑิต อินจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเด็กเล็กที่มีฟันผุ รวมถึงให้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาฟันของเด็กเล็กและเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี

Share