เปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน( FIX IT CENTER )

      เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายบัณทิต อินจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบหมายให้ นางเกษณี ชื่นบาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  ร่วมเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน( FIX IT CENTER ) โดยวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองโดยมีนายประกอบ ค้าไม้ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอสูงเม่น ตัวแทนนายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดเขื่อนคำลือ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share