โครงการอบรมรณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส์

      เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการอบรมเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามโครงการอบรมรณรงค์เพื่อป้องกันโรคเอดส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ สถานการณ์โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share