รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ กศน.ตำบลเวียงทอง และวงดุริยางค์โรงเรียนบ้านเวียงทอง ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ประจำปีการศึกษา2560 บริเวณตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลเวียงทองตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด

Share