หล่อเทียนพรรษา

      เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทางพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รวมถึงเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป

Share