โครงการซ้อมแผนระงับเหตุสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานอื่น

      เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัย ตามโครงการซ้อมแผนระงับเหตุสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อม คณะผู้บริหาร ปลัด เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) ณ โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  โดยซ้อมการอพยพออกจากอาคารเรียน การค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในอาคาร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้ความรู้เบื้องต้นการเกิดเหตุอัคคีภัย แก่คณะครูและเด็กนักเรียนในโรงเรียนให้สามารถช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภัยได้ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัยและลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

Share