โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในโรงเรียน

      เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการอบรมเรื่องการคัดแยกขยะ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในโรงเรียน โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อม คณะผู้บริหาร และคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในตำบล เวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะและเพื่อให้นักเรียนสามารถคัดแยกขยะได้

Share