โครงการซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัยร่วมกับเทศบาลและอบต.ใกล้เคียง

       เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ตามโครงการซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัยร่วมกับเทศบาลและอบต.ใกล้เคียง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองแพร่ เทศบาลตำบลป่าแมต องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ และคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงทอง ณ โรงเรียนบ้านเวียงทอง ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยซ้อมการอพยพออกจากอาคารเรียน การค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในอาคาร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้ความรู้เบื้องต้นการเกิดเหตุอัคคีภัยแก่คณะครูและเด็กนักเรียนในโรงเรียนให้สามารถช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภัยได้ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมรับเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Share